Távhő szolgáltatás

A Távhő divízió

A távfűtés besorolása az EU energiapolitikájában a következő három pillérből az utolsóban kap szerepet:

 1. szabadverseny
 2. ellátásbiztonság
 3. környezetvédelem

Alapvető globális feladat a CO2-kibocsátás csökkentése, melyben a távfűtés-alkalmazás a megújuló energiák felhasználása, a kogenerációs-trigenerációs villamosenergia-hő előállítás révén jut jelentős szerephez.

A távhőellátás technológiája:

Négy jól elkülöníthető része van a hőre vonatkoztatva: termelés, szállítás, átalakítás (hőközpont), felhasználás (többnyire fogyasztói tulajdonban).

A Hőközpont utcai telephelyen a SOPRON HOLDING Zrt. tulajdonában egy fűtőmű van, ahol kazánokkal, - melyek fűtőanyaga gáz, esetleg fűtőolaj, - termeljük meg a fűtéshez, melegvíz szolgáltatáshoz a hőt. A telephelyen működő idegen tulajdonban lévő gázmotoros fűtőerőműtől, valamint kisebb mértékben a Somfalvi úti fűtőerőműtől 90°C-os forróvizet vásárolunk. Ezen helyeken a villamosenergia termelésének melléktermékeként fejlődik a hő.

A szállításhoz felhasznált hőhordozó közeg kezelt víz, amely nagy nyomáson, változó hőmérsékleten, de max. 140°C-on kerül ki a kazánházból, és egy zárt csővezetékben áramlik (primer kör). A víz hőközpontokba juttatását, és onnan a visszatérését keringtető szivattyúk oldják meg, hogy a lehűlt vizet újra felmelegíthessük.

A felhasználói helyhez közeli ponton a tulajdonságai miatt a lakásokba nem engedhető primer vizet átalakítják a hőközpontokban elhelyezett hőcserélők, itt szabályozzák a mennyiségét, a hőfokát az épület igénye és a külső hőmérséklet függvényében. Itt történik a felhasznált hőmennyiség mérése is. A fogyasztók úgynevezett használati melegvíz igényét (HMV) a városi ivóvízhálózatból vett víz felmelegítése révén külön hőcserélőkön és helyi tárolókon keresztül innen elégítjük ki. A fogyasztói (szekunder) rendszer működéséhez szükséges fűtés- és melegvíz keringtető szivattyúk, nyomástartó-, vezérlő- és biztonságtechnikai szerelvények is itt kerültek elhelyezésre.

Az épületek hőfogadóiban a szekunder energia fogadása, elosztása és mérése is lehetséges. A hőenergia felhasználását lehetővé tevő eszközök az épület fűtési- és melegvíz rendszere, (elosztó szerelvények és csővezetékek), a lakásokban található záró-szabályozó szelepek és a lakások, közösségi terek radiátorai és kifolyó csapjai. A felhasznált melegvíz mennyiségét ma már többségében a lakás mérőórája alapján számlázzuk. Növekszik a fűtési energia egyedi mérésének lehetőségét megteremtők száma is Sopronban.

Távhőszolgáltatás

Távhőszolgáltatás döntően hazánkban a házgyári épületek hőellátásának tipikus, de korszerű módja, ami az egész országban elterjedt. Európa egyes országaiban az elmúlt években a nagymértékű lakásszám bővítés mellett a széndioxid kibocsátás csökkentésének jelentős lehetősége. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag eltüzelése nem az épületekben,  hanem távolabb, olykor nagy távolságban történik. Ez jelenti egyben egyik legnagyobb előnyét, hiszen nem szennyezi a közvetlen környezetet égéstermékkel. Lehetőséget ad egyéb energia előállítások hulladék hőenergiáját hasznosítani.

A magyarországi távhőellátás kialakulása

A jelenlegi helyzet megértéséhez tekintsük át a hazai távhőszolgáltatás kialakulásának folyamatát.

Az ország 109 kisebb-nagyobb településén, 650 ezer lakást, mintegy 2,5 millió embert érint ez a hőellátási forma, amelynek tagadhatatlan hibáit valamennyi távhőrendszer viseli, és amelyet a vitathatatlan előnyök tompítása mellett erősen hangsúlyoz a megváltozott gazdasági környezet.

A magyarországi távfűtések zöme lényegében az 1960-70- es évek központi elhatározású, többnyire államilag finanszírozott, majd a 80-as évek első felében egyre több magánerőt is bevonó lakásépítési dömpingjének a terméke. A lakások iránti kereslet meghaladta a kínálatot, emiatt az épületek minősége és ezek fűtésének műszaki megoldásai nem vették figyelembe az akkor még markánsan nem jelentkező fogyasztói igényeket, az energia megtakarításnak, szabályozhatóságnak a lehetőségét; tükrözték viszont az alacsony beruházási költségek és a beruházó, kivitelező vállalatok érdekeltségének hiányát.

Így maradt az 1985-ig épült lakások hőszigetelése az európai normák alatt. Így készültek az adott épületet fűtéssel és melegvízzel ellátó, a hőenergiát „méretlenül" átadó hőközpontok, és a fogyasztó részéről alig, vagy egyáltalán nem szabályozható épületfűtési rendszerek is. Legjellemzőbb példa a raditorszelep nélküli úgynevezett egycsöves átfolyós fűtési rendszer.

Az energia olcsónak tűnt. A lakosok használói a tényleges fűtési költségeknek csak kb. egyharmadát fizették. A tényleges költségek, és a fogyasztói díjak különbségét az állam fogyasztói árkiegészítés formájában egyenlítette ki a szolgáltató vállalatoknak. 1991-től megszűnt az állami dotáció...

Soproni távhőszolgáltatás

A soproni távhőszolgáltatás a házgyári lakásépítés beindulásával egyidőben, 1969-ben a Kőfaragó téri lakótelep építésével párhuzamosan indult el. A város vezetése az akkori Ingatlankezelő Vállalatot bízta meg a feladattal. A vállalatnál létrehozott „távfűtési részleg" 1969 novemberében a jelenleg is központi telephelyként működő Kőfaragó téri fűtőműben kezdte el működését hat 3 t/óra teljesítményű szénportüzelésű kazánnal és a lakótelepet kiszolgáló 5 db hőközponttal. Az üzemeltetési feladatok ellátását 40 fő végezte.

A gyors ütemű lakásépítési program a távfűtési részleg dinamikus fejlődését kívánta. Jelentősebb állomások:

 •                 1969-1972 Kőfaragó téri 1040 lakás
 •                 1974-1976 József A. lakótelep 540 lakás és 5 olajfűtésű kazánház
 •                 1974-1980 Észak-Nyugati (Jereván lakótelep) 16 hőközpont, 3640 lakás
 •                 1976-1978 Ibolya lakótelep 450 lakás és 1 olajtüzelésű kazánház
 •                 1983-1985 között megépül az új fűtőolaj tüzelésű kazánház, kiváltva a korszerűtlenné vált
 •                 környezet károsító szénpor tüzelést
 •                 1987-1988 földgáztüzelésre való átállás a Kőfaragó téren és az Ibolya lakótelepen
 •                 1987 József A. lakótelep távhőrendszerre való kapcsolása az akkori legkorszerűbb „cső a csőben"
 •                 technológiával
 •                 Jelentős ipari és közületi fogyasztók bekapcsolása ( Kórház, Gysev, Húsipar, stb.)

A rendszerváltást követő gazdasági átalakulások követ-kezményeként 1994 szeptember 01-től a távhőszolgáltatói tevékenység végzésére az Önkormányzat létrehozta a Soproni Távhőszolgáltató Kft-t (SOTÁV). Az önállósodás hatásaként az eddig is gyorsan bővülő távhőszolgáltatás a kor követelményeinek megfelelő energiatakarékosságot és környezetvédelmet helyezte előtérbe a  beruházási és rekonstrukciós feladataiban.

A korszerű technológiák bevezetésével megváltozott a kezelő személyek szakmai összetétele és jelentős létszámcsökkentésre került sor, kímélve a szolgáltatási árakat.

A hosszú távú tervezés jegyében 2002-ben az Önkormányzat pályázatot írt ki a vállalkozás energetikai korszerűsítésére, a költségek kedvező irányú alakítására. Ennek eredményeként 2003-2004 fűtési idényben üzembe helyezésre került a két nagy rendszert összekötő (Kőfaragó tér - Észak-Nyugati) távhővezeték és a hőenergiát is biztosító kogenerációs erőmű (6 gázmotor) a Kőfaragó téren. Jelenlegi tulajdonosa és üzemeltetője a DALKIA: 2008 év végi adataink alapján 6538 ügyfelet szolgálunk ki (lakás, garázs, közös helyiség, közületek). A SOTÁV beolvadt a Sopron Holding Zrt-be, a hőszolgáltatást közvetlenül kiszolgáló létszám 38 fő; ebből fizikai állomány 30 fő.

A jelenlegi és közelmúltat jellemző óriási energia árváltozások kedvezőtlenül befolyásolták a távhődíjakat, de meggyőződésünk, hogy az életünk meghatározó elemeként előtérbe kerülő környezetvédelem kikényszeríti a gazdaságból a távhőszolgáltatás pozitív megkülönböztetését.

Környezetvédelem

Napjainkban egyre nagyobb jelentősége van a lakókörzetek levegőjének tisztaságának. A városok levegőjét legnagyobb mértékben terhelő szennyeződés a nitrogén-oxid. Két fő okra vezethető vissza: a közlekedés és a fűtés (elsősorban a gázfűtés).

A távhőellátás környezetvédelmi előnyei az egyedi hőellátással szemben az alábbiakban foglalható össze:

A tüzelőberendezés hatásfoka távhőellátás esetében sokkal kedvezőbb, így ugyanannyi hőenergia megtermeléshez kevesebb tüzelőanyag elégetésére van szükség. Ne feledjük az energia a legkevésbé környezetszennyező, amit meg sem kell termelni.

Míg egyedi fűtésnél a légszennyező anyagok kibocsátási szintje alig haladja meg az épületek magasságát, addig a távhőellátás lehetőséget ad nagy magasságú, a meteorológiai viszonyokat figyelembe vevő helyre telepített kéményeken keresztül történő kibocsátásra. Ennek eredményeként igen nagymértékben csökken a szennyező anyagok koncentrációja azokon a szinteken, ahol az emberek tartózkodnak.

A távhőellátás jelenleg is, de különösen a belátható jövőben, a környezetvédelem egyik fontos eszköze.

Megújuló energiaforrás alkalmazása

A megújuló energiaforrások jelentősége folyamatosan növekszik, és ennek fő okai:

 • a fosszilis energiahordozó források kimerülése, és az energiahordozók folyamatos drágulása
 • a megújulók felhasználásával járó klímagáz kibocsátás-csökkentés egyre jobban szorító szükségszerűsége
 • a fosszilis energiaforrásoktól és azok kereskedelmétől való függetlenség igénye
 • járulékos hatásuk a foglalkoztatásra és a technikai fejlődésre

Magyarországon fentekről legalább 15 éve beszélünk, azonban az elterjedés jelentős gyorsulása az elkövetkező években várható. Egyes területeken a többé-kevésbé átgondolt támogatások komoly eredményeket hoztak, melyek kapcsán esetenként el kell gondolkodni az energia-hatékonyságról, természetvédelemről, arról, hogy tulajdonképpen az ország helyzetéhez, lehetőségeihez milyen termelési-felhasználási módok illeszthetők legjobban.

A megújuló energiák jellemzően adott helyhez, régióhoz kötődnek, és felhasználásuknak különös értelmet az ad, hogy az adott régióban fejti ki hasznos hatásukat, amelynek lehetőleg az adott térség lakosai, közösségei, vállalkozásai számára kell elsősorban hasznot hoznia, amellett, hogy szolgálja az országos és a globális energiagazdálkodási célokat.

Fenti gondolatokat tett magáévá Sopron Megyei Jogú Város vezetése, amikor az 1996-1998 -os években megalkotta a város Energiakoncepcióját a város energiagazdálkodásában fő szerepet játszó szolgáltatók aktív közreműködésével.

A Sopron Holding Távhő divíziója végrehajtotta azokat a fejlesztéseket, amelyek a jelenlegi hazai piaci és támogatási viszonyok között a távhőszolgáltatás piaci helyzetét és elismertségét javítja. Munkájában továbbra is ellátja a felhasználói oldalról felmerülő igényeket, törekszik azok megelégedéssel történő kiszolgálására.

 


 

Legújabb híreink
 • IMG_1276.JPG Vihar utáni kármentesítő munkák
  2017.08.11 11:04

  A tegnap esti vihar után a Sopron Holding Zrt. munkatársai már az éjszaka folyamán megkezdték a károk enyhítését. A pusztító erejű időjárás az egész városban fákat döntött ki és faágakat tépett le.

 • tehergkvez-parkgondozó.jpg Álláshirdetéseink
  2017.08.10 09:15

 • innoLignum Sopron 2017
  2017.08.08 10:23

  Nemsokára megnyitja kapuit a 9. innoLignum erdészeti és faipari szakvásár. A szeptember 7-8-9 között megrendezésre kerülő rendezvénysorozaton a kiállítók mellett számtalan program is helyet kapott.

 • Közérdekű!!!
  2017.07.18 19:15

  Közérdekű tájékoztatás!A Sopron Holding Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy távhő beszállítójának a Soproni Erőműnek távvezetékén történt műszaki meghibásodás miatt az Ibolya úti lakótelep és Besenyő lakópark ellátási körzetekben a melegvíz szolgáltatás előre láthatólag 2 napig szünetel.

 • Közérdekű információ - permetezés
  2017.07.07 01:20

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. július 10-11-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt. a  ismét elvégzi a  közterületi vadgesztenyefák és platánfák permetezését.

 • Értesítés
  2017.05.24 12:48

  Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a rendezvény miatt lezárt várkerületi parkoló helyett, az oda érvényes lakossági vagy I. zónás bérlettel rendelkezők a parkoló lezárásának idejére bérletükkel a környező utcákban (akár másik zónában is) parkolhatnak.

 • DSCN1631.JPG Virágosítás
  2017.05.16 21:27

  Elkezdődtek a 2017-es év virágosítási munkái, hogy a város közterületeinek virágágyásait színpompás virágok borítsák be egész nyáron. A Sopron Holding Zrt.

 • DSCF6820.JPG Növényvédelmi munkák
  2017.05.02 13:49

  A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkezdődtek a városban a vadgesztenyefa levélaknázó moly elleni,  és platánfák csipkézőpoloska elleni védekezés.

 • Közérdekű információ - permetezés 4.26
  2017.04.27 15:56

  Közérdekű információ - permetezésTájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. április 26-27-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt.

 • IMG_8565.JPG Téli, havaria üzemmódba
  2017.04.20 09:21

  Az áprilisi tél komoly kihívás elé állította a Sopron Holding Zrt. munkatársait. A meteorológiai állomás adatai alapján mindezidáig 9,1 mm csapadék esett, amelyhez azonban viharos erejű, közel 91 km/h-s szél is társult, és sok esetben ágleszakadásokhoz és fakidőlésekhez vezetett.

 • Áldott húsvétot!
  2017.04.13 11:13

 • IMG_8279.JPG Vandalizmus Tómalmon
  2017.04.11 16:05

  Összesen 51 fa esett áldozatul egy ismeretlen elkövető pusztításának Tómalmon. A Tómalom soron 36 db oszloptölgy, míg a Tarló sor csemetekert mögötti szakaszán 15 db mezei juhar változat törzse került teljesen vagy részlegesen átvágásra.

 • IMG_8240.JPG Parkosítás a Sütő András szobor körül
  2017.04.07 15:06

  Sütő András, erdélyi magyar író  - Deák tér végén álló - szobrának környezetrendezése zajlott az elmúlt napokban. A munkákat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Sopron Holding Zrt.

 • hkp.JPG Átmeneti üzemmód a távfűtésben
  2017.03.31 13:25

  A fűtési időszak az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak.   A Távhőszolgáltató a városi szintű szolgáltatást akkor köteles megszüntetni, ha a külső levegő napi átlaghőmérséklete egy napon át 14°C, vagy 3 napon át 12°C fölé emelkedik.

 • IMG_7896.JPG Játszóterek tavaszi munkálatai
  2017.03.24 09:49

  A jó idő beköszöntével az emberek szeretnek a szabadban kikapcsolódni. Nincs máshogy ez a gyerekek esetében sem, akik a tavaszi időszakban újra birtokba veszik Sopron játszótereit.

 • DSCF2595.JPG Készülődés március 15-re
  2017.03.14 14:25

  Zajlanak az ünnepre való előkészületek a városban. A Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója a Petőfi téren végzi tavaszi munkálatokat, mely során a tér oszlopos gyertyánjait és buxusait formára nyírják, az ágyásokat kigazolják, valamint a kiemelt kazettás területeket mulccsal borítják be és eltávolítják a fennakadt szemetet a növényaljzatról.

 • IMG_7502.JPG Erzsébet-kert rongálás
  2017.03.02 13:24

  A több, mint 250 éves múltra visszatekintő soproni Erzsébet-kert 2015-ben uniós pályázat keretein belül teljes felújításon esett át. A rekonstrukciónak köszönhetően a növények és az épületek is az akkori állapotot tükrözik.

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • o_1asa58v1t1qd2si11o0j15u5te2n.jpg Műfüves pályák Sopronban
  2017.02.27 13:35

  A műfüves pályákról általánosságbanKb. 15-20 évvel ezelőtt – főleg az hideg időjárásnak kitett északi és keleti országokban megjelentek az első műfüves labdarúgó pályák.

 • Agrotrack 2000. Kft..JPG innoLignum 2017
  2017.02.20 10:02

  A Sopron Holding Zrt. szervezésében a 2017. évben is, immár 9. alkalommal is megrendezésre kerül az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat!Időpontja: 2017.

 • IMG_3539.JPG Hőközpont korszerűsítés
  2017.02.17 16:12

  A Sopron Holding Zrt. távhő divíziója összesen 84 db hőközpontot üzemeltet a város területén, amelyeknek a nagy többsége új vagy már felújításra került, de 12 központ még részben vagy egészben korszerűsítésre vár.

 • IMG_3028.JPG Véradás
  2017.02.15 15:19

  Rendhagyó munkanap volt a mai a Sopron Holding Zrt. néhány munkavállalója számára, ugyanis 31 fő vállalta, hogy részt vesz a társaság által megszervezett véradáson a Soproni Területi Vérellátóban.

 • 2.jpg Filmforgatás Sopronban
  2017.02.10 21:55

  Hamarosan megkezdődnek a The Crown című filmsorozat egyes jeleneteinek felvételei, melyhez a belváros több részén is el kell távolítani az utcabútorokat.

 • IMG_7232.JPG Nyugalom költözhet a Kodály térre
  2017.02.09 11:34

  Régóta húzódó problémának vet véget a napokban a Sopron Holding Zrt. , amikor az Önkormányzat megrendelése alapján elbontja a Kodály téren lévő régi játszótér maradványait.

 • Irodák kiadók
  2017.02.07 14:10

  Irodák kiadók az Innovációs központban!.

 • 01.JPG Fedett buszváró létesült
  2017.02.01 16:57

  Sopron Aranyhegyi részén a Faller Jenő utcában kedd óta fedett buszmegálló fogadja a buszhoz érkezőket. A buszváró kihelyezését lakossági kezdeményezés valamint képviselői támogatás alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelte meg a Sopron Holding Zrt.

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • IMG_6937.JPG Ön tudja hol van?
  2017.01.28 07:56

   2016 novemberében és decemberében Soron Megyei Jogú Város közgyűlése 3 utca nevével kapcsolatban is határozatot hozott, így a város utcajegyzéke a Perge-Malom köz, Jégmadár utca és Sopronszentmártoni utca elnevezésekkel bővült.

 • DSCF2524.JPG Játszóterek használatának rendje
  2017.01.27 14:41

  A 2016. december 22-én tartott ülésén a Közgyűlés módosította a . jogtar. hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?rendelettar=sopron&dbnum=197&docid=A0600014.

 • IMG_6978.JPG Rongálások, vandalizmus – Várkerület 96.
  2017.01.25 17:11

  A Várkerület 96. szám előtti illemhelyet a Sopron Holding Zrt. a Várkerület revitalizációjának átadása után vette át üzemeltetésbe, és a mellékhelyiségek 0-24 óra között használhatóak voltak a megfelelő 100 Ft-os, vagy 50 eurocentes érme bedobásával, melyet piktogramok is szemléltettek.

 • IMG_7333[1].JPG Felelős állattartás
  2017.01.20 21:22

  Munkánk során évente több mint száz kutyát fogunk be és szállítunk a Sopron Holding Zrt. Gyepmesteri telepére.

 • 15934124_1396426070390766_321915841_o.jpg Hóeltakarítás
  2017.01.08 10:54

  A Sopron Holding Zrt. Közterült-tisztítási Divíziója szombat este 10 óra óta 9 db hótolóval takarítja a város utcáit. Az eddig leesett 13 cm hó és a mínusz 8 ° C körüli hőmérséklet nehéz feladatok elé állítja társaságunkat.

 • DSCN7228.JPG Kutyafuttató létesült Tómalmon
  2017.01.06 13:23

  A felelős állattartáshoz hozzá tartozik, hogy gazdáik a kedvtelésből tartott kutyák elegendő mozgását is biztosítsák. A közterületen való sétáltatás bizonyos helyeken csak pórázzal engedélyezett, máshol pedig a kutyák elengedése azt a kockázatot is magában hordozza, hogy az állat esetleg elszalad, elveszik, megsérül.

 • Egyirányúsítanak két szakaszt
  2017.01.06 11:33

   Várhatóan jövő hét elejétől forgalmi rendváltozás lesz a Deák téren.  Lakossági kezdeményezésre a Deák tér 53-65.

 • 02.jpg Sikerrel zárult az energia audit
  2017.01.05 09:31

  A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010-ben vezette be az Integrált Irányítási Rendszert, melyet azóta is sikeresen működtet. 2016-ig három rendszer, az ISO 9001:2015 – Minőség Irányítási Rendszer, ISO 14001: 2015 – Környezet Irányítási Rendszer, valamint BS OSHAS 18001:2007, vagyis a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer alkalmazásával igyekeztünk a minőségi, környezetvédelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően dolgozni.

 • IMG_6763.JPG Karácsonyfa gyűjtés
  2017.01.04 09:56

  Az ünnepek elteltével a Sopron Holding Zrt. év eleji feladatai között kiemelkedő szerepet játszik a karácsonyfák begyűjtése. A zöldterület-gazdálkodási divíziója azon lakótelepekről szállítja el a fákat, melyeken zöldterületi munkákat végeznek.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

Központi telefon:
 99/514-590

Központi Fax:
☎ 99/514-543

Kapcsolat felvételi űrlap

Email:

Zöld szám

Vonalas telefonokról ingyenesen hívható (üzenetrögzítő):

☎ 06-80/514-600

Mobiltelefonokról hívható számunk (üzenetrögzítő):

☎ 06-99/514-600

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS

☎ 06-99/311-027     (0-24)

HÓÜGYELET

Zöld szám - üzenetrögzítő (0-24)

☎ 06-80/514-600

Email:

Facebook