Parkolási rendeletek

Sopronban a fizető parkolás 1997. június 1-én került bevezetésre. Kezdetben előre  váltott  jeggyel  lehetett  parkolni, melyet a bizományosi hálózatba bekapcsolódott   üzletekben  lehetett  megvásárolni.  A  parkoló  automatás rendszer  2000.  január  1-től  működik.  Az új rendszer 50 darab HECTRONIC típusú automatával indult, majd a fizetőparkoló zónák bővítésével, jelenleg 66 automata üzemel a város területén, miközben a fizető parkolóhelyek száma 1517-ról  1800-ra  emelkedett.  2010.  február  01. napjától újabb parkolók kerülnek  bevonásra  a fizető parkolási rendszerbe, amely újabb 40 automata üzembe  helyezését  teszi  szükségessé  (ld.  parkolási  rendelet  1. számú melléklet). A KÖZTECH Zrt. által a belvárosban telepített 32 darab automata a Magyarországon érvényes fémpénzekkel, az ügyfélszolgálaton megvásárolható chip-kártyával,  valamint  –  Magyarországon  először  -  bankkártyával  is működik.  A  parkolási  övezetek az övezet kezdete és vége táblákkal vannak megjelölve, melyeken a legfontosabb információk is szerepelnek.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete a fizető parkolás rendjéről


Sopron Megyei Jogú Város Önkormá nyzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján Sopron Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város KRESZ-táblával megjelölt „Várakozási övezet” parkolóhelyeire továbbiakban: parkolóhely), melyet az 1. melléklet tartalmaz, valamint a Petőfi téri mélygarázsban létesített parkolóhelyekre (továbbiakban együttesen: parkolási rendszer) terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi járműre és üzembentartójára, aki a parkolási rendszer területén lévő várakozási lehetőséget a KRESZ szabályainak betartása mellett veszi igénybe, az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.


(3) A rendelet hatálya a felszíni parkolóhelyek tekintetében nem terjed ki:

a) a megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt gépjárművekre;
b) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett gépjárművekre;
c) közfeladatot ellátók gépjárműveire, jegyzői engedéllyel;
d) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire;
e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján
parkolási engedéllyel rendelkező, vagy az őt szállító személy járművére, amennyiben mozgáskorlátozott igazolványát a 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezi el.

(4) Az önkormányzat a parkolási rendszer területén a várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást saját tulajdonában lévő
gazdasági társaság (továbbiakban: Szolgáltató) megbízásával látja el.

(5) A parkolási rendszerben törté
nő várakozás a Szolgáltató és a parkolóhelyet igénybevevő (továbbiakban: igénybevevő)
közötti polgári jogi jogviszony.

I. Fejezet
Felszíni parkolás
2. A felszíni parkolóhelyeken történő várakozás időtartama és díjtételei

2. § (1) Várakozási övezetek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdésének e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt területek, amelyek díjfizetés ellenében parkoló - automatából váltott szelvénnyel (a továbbiakban: parkolójegy), vagy parkolási jogot tanúsító bérlettel (a továbbiakban: bérlet), vagy parkolókártyával (továbbiakban: parkolókártya), vagy mobiltelefonos díjfizetéssel vehetőkigénybe és meghatározott időtartamig használhatók.


(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a maximális várakozási időtartamot e rendelet 2.melléklete tartalmazza.


(3) A várakozási övezet területén, valamint a kizárólagos használatú parkolóhelyeken a várakozást megengedő hozzájárulás adható ki. A bérletek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza, a díjait a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A várakozási övezetben lakossági és egyéb bérletek havi és éves időtartamra válthatók.

3. A parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

3. §(1) A díj ellenében igénybe vehető parkolóhelyek használatának részletes feltételeit a Szolgáltató köteles az igénybevevő által jól látható helyen, a parkoló-automatánál elhelyezni.


(2) A várakozási díj a parkoló-automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor minimum 15 perc időtartam alapul vételével - fizetendő. A várakozási díjat a parkoló - automatán megjelölt pénzérmékkel, vagy Szolgáltatónál megvásárolható chip-kártyával, valamint mágneskártyával lehet kifizetni. A megváltott jegy a rajta feltüntetett helyre és időtartamra érvényes. A minimális fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni, az érvényességi időt ehhez kell igazítani. A parkoló-automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló-automatán feltüntetetttelefonszámok mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet küldésével történhet, azzal, hogy ha a mobiltelefonon keresztül történő várakozási-díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az igénybevevő a parkolójegy megváltása céljából köteles a 2. § (1) bekezdésben írt egyéb fizetési módok valamelyikétigénybe venni.


(3) Igénybevevő köteles a parkolójegy megváltásához szükséges aprópénzről, vagy annak megfelelő mennyiségű-chipkártyán vagy mágneskártyán tárolt-pénzegységről a parkolóhely tényleges igénybevételét megelőzően gondoskodni, az e kötelezettség elmulasztásából eredő következményt viselni köteles.


(4) A díj ellenében beszerzett, várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen kell a műszerfalon, az első szélvédő mögött elhelyezni oly módon, hogy a parkolójegyen az adatok ellenőrizhetők legyenek. Mobiltelefonos díjfizetés esetén a várakozási díj megfizetését a Szolgáltató parkoló-ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(5) A Szolgáltató a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával mozgáskorlátozott várakozóhelyet köteles kijelölni (50 parkolóhelyenként egyet). A kijelölt helyeken a hatályos jogszabályok szerint csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve várakozhat. Az engedélyt a 3. § (4) bekezdésben leírtakkal azonosan, az engedély érvényességének megállapítására alkalmas módon kell elhelyezni.


(6) A fizető parkolóhelyek munkanapokon 8.00-18.00 óra közötti időben üzemelnek. A szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki.


(7) A „Pozsonyi út-temető” parkolóban lévő várakozóhelyek az első 60 perc időtartama alatt várakozási díj fizetése nélkül, de a parkoló-automatából váltott jeggyel vehetőek igénybe. A 60 percet meghaladó várakozás esetében a várakozás megkezdését követő 61. perctől a várakozóhely használatáért díjat kell fizetni a (2) bekezdésben foglaltak szerint.3/A. §(1) Parkolókártya használatával vehetik igénybe a parkolókártyán megjelölt zónában és mélygarázsban lévőparkolóhelyeket

a) azok a soproni székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók (továbbiakban együttesen: vállalkozás), akik a parkolási rendszert gazdasági tevékenység végzése céljából veszik igénybe,
b) azok a Sopronba érkező szállóvendégek, akik a parkolási rendszeren belül található soproni székhellyel rendelkező szálláshelyet üzemeltető vállalkozásnál (továbbiakban: szálláshely szolgáltató) szállóvendégként tartózkodnak a városban. A parkolókártya megvételére a szálláshely szolgáltató jogosult.

(2) A parkolókártya kiadásához a vállalkozás adószámát, valamint a vállalkozás tulajdonában álló gépjárművek forgalmi rendszámát a Szolgáltatónak be kell jelenteni.

(3) A parkolókártyát a parkolóhelyre való megérkezéskor a gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetésével, a parkolás megkezdésének időpontját tartalmazó szelvényrészek megfelelő kitöltésével érvényesíteni kell. Az érvényesített parkolókártyát a jármű első szélvédője mögé a műszerfalra, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. Egyidejűleg annyi parkolókártyát kell érvényesíteni, ahány parkolóhelyet a gépjármű elfoglal.

4. A parkolóhelyre váltható bérletek, kedvezményes engedélyek

4. §(1) Egy parkolóhelyre szóló ún. lakossági bérlettel veheti igénybe a parkolóhelyet a parkolási rendszer területén állandó lakóhellyel rendelkező lakos a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóban, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve). A bérlet megvásárlásához a személyi igazolványt; a gépkocsi üzembentartójának igazolása érdekében a forgalmi engedélyt, a gépkocsi törzslapját, valamint a legutolsó esedékes gépjármű-adó befizetéséről szóló átutalást vagy csekket a bérlet vásárlásakor be kell mutatni. A gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcímnek és a kérelmező lakos személyazonosító igazolványában vagy lakcímet igazoló hatóságiigazolványában szereplő lakóhelynek meg kell egyeznie.


(2) Lakásonként legfeljebb kettő olyan személygépkocsira váltható bérlet, melynek az állandó lakóhellyel rendelkező lakos az üzembentartója. Nem váltható lakossági bérlet olyan személygépkocsira, melyre vonatkozó gépjármű-adóbefizetést az üzembentartó nem tudja hitelt érdemlően igazolni. Lakossági bérlet kiadásának további feltétele az, hogy kérelmezőnek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató felé nincs lejárt tartozása.


(3) Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra térítés ellenében meghatározott időre szóló bérletet válthatnak. Bérlet vásárlása esetén a forgalmi engedély bemutatása kötelező.


(4) A 2. mellékletben felsorolt bérleteket csak konkrét rendszámra lehet kiadni.


(5) A bérletet az első szélvédő mögött a műszerfalon vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni.
 

Legújabb híreink
 • Közérdekű!!!
  2017.07.18 19:15

  Közérdekű tájékoztatás!A Sopron Holding Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy távhő beszállítójának a Soproni Erőműnek távvezetékén történt műszaki meghibásodás miatt az Ibolya úti lakótelep és Besenyő lakópark ellátási körzetekben a melegvíz szolgáltatás előre láthatólag 2 napig szünetel.

 • Közérdekű információ - permetezés
  2017.07.07 01:20

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. július 10-11-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt. a  ismét elvégzi a  közterületi vadgesztenyefák és platánfák permetezését.

 • Álláshirdetéseink
  2017.06.30 09:15

 • Értesítés
  2017.05.24 12:48

  Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a rendezvény miatt lezárt várkerületi parkoló helyett, az oda érvényes lakossági vagy I. zónás bérlettel rendelkezők a parkoló lezárásának idejére bérletükkel a környező utcákban (akár másik zónában is) parkolhatnak.

 • DSCN1631.JPG Virágosítás
  2017.05.16 21:27

  Elkezdődtek a 2017-es év virágosítási munkái, hogy a város közterületeinek virágágyásait színpompás virágok borítsák be egész nyáron. A Sopron Holding Zrt.

 • DSCF6820.JPG Növényvédelmi munkák
  2017.05.02 13:49

  A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkezdődtek a városban a vadgesztenyefa levélaknázó moly elleni,  és platánfák csipkézőpoloska elleni védekezés.

 • Közérdekű információ - permetezés 4.26
  2017.04.27 15:56

  Közérdekű információ - permetezésTájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2017. április 26-27-én 22. 00 óra után a Sopron Holding Zrt.

 • IMG_8565.JPG Téli, havaria üzemmódba
  2017.04.20 09:21

  Az áprilisi tél komoly kihívás elé állította a Sopron Holding Zrt. munkatársait. A meteorológiai állomás adatai alapján mindezidáig 9,1 mm csapadék esett, amelyhez azonban viharos erejű, közel 91 km/h-s szél is társult, és sok esetben ágleszakadásokhoz és fakidőlésekhez vezetett.

 • Áldott húsvétot!
  2017.04.13 11:13

 • IMG_8279.JPG Vandalizmus Tómalmon
  2017.04.11 16:05

  Összesen 51 fa esett áldozatul egy ismeretlen elkövető pusztításának Tómalmon. A Tómalom soron 36 db oszloptölgy, míg a Tarló sor csemetekert mögötti szakaszán 15 db mezei juhar változat törzse került teljesen vagy részlegesen átvágásra.

 • IMG_8240.JPG Parkosítás a Sütő András szobor körül
  2017.04.07 15:06

  Sütő András, erdélyi magyar író  - Deák tér végén álló - szobrának környezetrendezése zajlott az elmúlt napokban. A munkákat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Sopron Holding Zrt.

 • hkp.JPG Átmeneti üzemmód a távfűtésben
  2017.03.31 13:25

  A fűtési időszak az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak.   A Távhőszolgáltató a városi szintű szolgáltatást akkor köteles megszüntetni, ha a külső levegő napi átlaghőmérséklete egy napon át 14°C, vagy 3 napon át 12°C fölé emelkedik.

 • IMG_7896.JPG Játszóterek tavaszi munkálatai
  2017.03.24 09:49

  A jó idő beköszöntével az emberek szeretnek a szabadban kikapcsolódni. Nincs máshogy ez a gyerekek esetében sem, akik a tavaszi időszakban újra birtokba veszik Sopron játszótereit.

 • DSCF2595.JPG Készülődés március 15-re
  2017.03.14 14:25

  Zajlanak az ünnepre való előkészületek a városban. A Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója a Petőfi téren végzi tavaszi munkálatokat, mely során a tér oszlopos gyertyánjait és buxusait formára nyírják, az ágyásokat kigazolják, valamint a kiemelt kazettás területeket mulccsal borítják be és eltávolítják a fennakadt szemetet a növényaljzatról.

 • IMG_7502.JPG Erzsébet-kert rongálás
  2017.03.02 13:24

  A több, mint 250 éves múltra visszatekintő soproni Erzsébet-kert 2015-ben uniós pályázat keretein belül teljes felújításon esett át. A rekonstrukciónak köszönhetően a növények és az épületek is az akkori állapotot tükrözik.

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • o_1asa58v1t1qd2si11o0j15u5te2n.jpg Műfüves pályák Sopronban
  2017.02.27 13:35

  A műfüves pályákról általánosságbanKb. 15-20 évvel ezelőtt – főleg az hideg időjárásnak kitett északi és keleti országokban megjelentek az első műfüves labdarúgó pályák.

 • Agrotrack 2000. Kft..JPG innoLignum 2017
  2017.02.20 10:02

  A Sopron Holding Zrt. szervezésében a 2017. évben is, immár 9. alkalommal is megrendezésre kerül az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat!Időpontja: 2017.

 • IMG_3539.JPG Hőközpont korszerűsítés
  2017.02.17 16:12

  A Sopron Holding Zrt. távhő divíziója összesen 84 db hőközpontot üzemeltet a város területén, amelyeknek a nagy többsége új vagy már felújításra került, de 12 központ még részben vagy egészben korszerűsítésre vár.

 • IMG_3028.JPG Véradás
  2017.02.15 15:19

  Rendhagyó munkanap volt a mai a Sopron Holding Zrt. néhány munkavállalója számára, ugyanis 31 fő vállalta, hogy részt vesz a társaság által megszervezett véradáson a Soproni Területi Vérellátóban.

 • 2.jpg Filmforgatás Sopronban
  2017.02.10 21:55

  Hamarosan megkezdődnek a The Crown című filmsorozat egyes jeleneteinek felvételei, melyhez a belváros több részén is el kell távolítani az utcabútorokat.

 • IMG_7232.JPG Nyugalom költözhet a Kodály térre
  2017.02.09 11:34

  Régóta húzódó problémának vet véget a napokban a Sopron Holding Zrt. , amikor az Önkormányzat megrendelése alapján elbontja a Kodály téren lévő régi játszótér maradványait.

 • Irodák kiadók
  2017.02.07 14:10

  Irodák kiadók az Innovációs központban!.

 • 01.JPG Fedett buszváró létesült
  2017.02.01 16:57

  Sopron Aranyhegyi részén a Faller Jenő utcában kedd óta fedett buszmegálló fogadja a buszhoz érkezőket. A buszváró kihelyezését lakossági kezdeményezés valamint képviselői támogatás alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelte meg a Sopron Holding Zrt.

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • IMG_6937.JPG Ön tudja hol van?
  2017.01.28 07:56

   2016 novemberében és decemberében Soron Megyei Jogú Város közgyűlése 3 utca nevével kapcsolatban is határozatot hozott, így a város utcajegyzéke a Perge-Malom köz, Jégmadár utca és Sopronszentmártoni utca elnevezésekkel bővült.

 • DSCF2524.JPG Játszóterek használatának rendje
  2017.01.27 14:41

  A 2016. december 22-én tartott ülésén a Közgyűlés módosította a . jogtar. hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?rendelettar=sopron&dbnum=197&docid=A0600014.

 • IMG_6978.JPG Rongálások, vandalizmus – Várkerület 96.
  2017.01.25 17:11

  A Várkerület 96. szám előtti illemhelyet a Sopron Holding Zrt. a Várkerület revitalizációjának átadása után vette át üzemeltetésbe, és a mellékhelyiségek 0-24 óra között használhatóak voltak a megfelelő 100 Ft-os, vagy 50 eurocentes érme bedobásával, melyet piktogramok is szemléltettek.

 • IMG_7333[1].JPG Felelős állattartás
  2017.01.20 21:22

  Munkánk során évente több mint száz kutyát fogunk be és szállítunk a Sopron Holding Zrt. Gyepmesteri telepére.

 • 15934124_1396426070390766_321915841_o.jpg Hóeltakarítás
  2017.01.08 10:54

  A Sopron Holding Zrt. Közterült-tisztítási Divíziója szombat este 10 óra óta 9 db hótolóval takarítja a város utcáit. Az eddig leesett 13 cm hó és a mínusz 8 ° C körüli hőmérséklet nehéz feladatok elé állítja társaságunkat.

 • DSCN7228.JPG Kutyafuttató létesült Tómalmon
  2017.01.06 13:23

  A felelős állattartáshoz hozzá tartozik, hogy gazdáik a kedvtelésből tartott kutyák elegendő mozgását is biztosítsák. A közterületen való sétáltatás bizonyos helyeken csak pórázzal engedélyezett, máshol pedig a kutyák elengedése azt a kockázatot is magában hordozza, hogy az állat esetleg elszalad, elveszik, megsérül.

 • Egyirányúsítanak két szakaszt
  2017.01.06 11:33

   Várhatóan jövő hét elejétől forgalmi rendváltozás lesz a Deák téren.  Lakossági kezdeményezésre a Deák tér 53-65.

 • 02.jpg Sikerrel zárult az energia audit
  2017.01.05 09:31

  A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010-ben vezette be az Integrált Irányítási Rendszert, melyet azóta is sikeresen működtet. 2016-ig három rendszer, az ISO 9001:2015 – Minőség Irányítási Rendszer, ISO 14001: 2015 – Környezet Irányítási Rendszer, valamint BS OSHAS 18001:2007, vagyis a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer alkalmazásával igyekeztünk a minőségi, környezetvédelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően dolgozni.

 • IMG_6763.JPG Karácsonyfa gyűjtés
  2017.01.04 09:56

  Az ünnepek elteltével a Sopron Holding Zrt. év eleji feladatai között kiemelkedő szerepet játszik a karácsonyfák begyűjtése. A zöldterület-gazdálkodási divíziója azon lakótelepekről szállítja el a fákat, melyeken zöldterületi munkákat végeznek.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

Központi telefon:
 99/514-590

Központi Fax:
☎ 99/514-543

Kapcsolat felvételi űrlap

Email:

Zöld szám

Vonalas telefonokról ingyenesen hívható (üzenetrögzítő):

☎ 06-80/514-600

Mobiltelefonokról hívható számunk (üzenetrögzítő):

☎ 06-99/514-600

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS

☎ 06-99/311-027     (0-24)

HÓÜGYELET

Zöld szám - üzenetrögzítő (0-24)

☎ 06-80/514-600

Email:

Facebook