Adatvédelmi nyilatkozat

1./ BEVEZETÉS

A Sopron Holding Zrt. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi jogi közleményben foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Amennyiben partnereinknek olyan kérdése merülne fel, amely jelen nyilatkozat alapján nem egyértelmű kérjük, a címre írja meg számunkra, és az adatvédelmi tisztviselő megválaszolja azt.

A Sopron Holding Zrt. elkötelezett partnerei, ügyfelei személyes adatainak védelme érdekében, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a következő törvényekkel:

 • 2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyvről.
 • 2011. évi CXII. tv – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2009. évi CXXII. tv – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2000. évi C. tv - a számvitelről
 • 2005. évi XVIII. tv. – a távhőszolgáltatásról
 • 2003. évi CXXXIII. tv – a társasházakról
 • 1993. évi LXXVIII. tv – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyesszabályokról
 • 1988. évi I. tv – a közúti közlekedésről

2./ AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kizárólag az alább meghatározott esetekben kezelhetők. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, jogszabály elrendeli, szerződés teljesítéséhez szükséges, közszolgáltatási feladatunk végrehajtásához nélkülözhetetlen, illetve ha a Társaság, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez – az ellentétes érdekek mérlegelése mellett – szükséges.

Hozzájárulással történő adatkezelés esetén az érintettet tájékoztatni kell a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről.

Az érintett tájékoztatása mellet lehetőség van az adatkezelés jogalapjának megváltoztatására.

3./ ALAPELVEK

A személyes adatok kizárólag az alább meghatározott esetekben kezelhetők. Egyfelől amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, másfelől ha azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben- helyi önkormányzati rendelete
elrendeli. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy, vagy kiskorú nyilatkozatához törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatás esetében, amely a mindennapi életben tömegesen előfordul, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak jog gyakorlása, és kötelezettség teljesítése érdekében, azaz meghatározott célból lehet, az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően, részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • a., felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • b., pontosak, teljesek, és időszerűek;
 • c., tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adathoz hozzáférni, kérheti annak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adat kezelése ellen, illetve jogosult az adathozdozhatósághoz.

A korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4./ ÜGYFÉLADATBÁZIS

Az adatkezelés célja:

az ügyfelek és partnerek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése,nyilvántartás, szerződéses kapcsolatok nyomon követése, szükség esetén megkeresés, vagy jogi eljárások kezdeményezése céljából.

A kezelt adatok köre:

Távhő - ingatlan díjkönyvelés, ügyfélszolgálat:

természetes személy esetén: ügyfél azonosító, bérleményazonosító, név, lakcím, értesítési cím, telefonszám, bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízás esetén, születési hely, idő, édesanyja neve,

jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén: ügyfél azonosító, bérleményazonosító, cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám,bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízás esetén.

Parkolás:

gépjármű forgalmi rendszáma, tulajdonos/üzembentartó neve, lakcíme, születés helye, ideje,édesanyja neve, értesítési címe, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaságitársaságok esetén cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám.

Ingatlangazdálkodás:

ingatlan bérleményre vonatkozó adatok,természetes személy esetén: név,születési név, lakcím, személyi szám, édesanyja neve, születési hely, idő, személyigazolvány száma,lakcímkártya száma, munkahely, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rend
elkező gazdaságitársaságok esetén:cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, vezető tisztségviselő neve,társadalmiszervezetek és alapítványok: név, székhely, nyilvántartási szám, adószám, képviseletre jogosult személy neve.

Társasházkezelés:

székhely, Alapító Okirat, SZMSZ, a Társasháznak és az egyes albetéteknek az ingatlan nyilvántartásban vezetett adatai (helyrajzi szám, alapterület, tulajdoni hányad), továbbá vételi ár, név,születési hely, idő, személyigazolvány szám, telefonszám, értesítési cím, adószám, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén : cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, a közös tulajdonú épületek fenntartásával, üzemeltetésével, felújításával összefüggésben keletkező összes adat különösen: bankszámlaszerződés, bankszámlaszám, közmű szolgáltatókkal biztosító társaságokkal létrejött szerződések, közös költség és közös költség-hátralék

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnésétől számított 5 év.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály falhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása,adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik azadatkezelőt.

5./ AZ ADATTÁROLÁS MÓDJA

A Sopron Holding Zrt. számítástechnikai rendszere, és adatmegőrzési helye a 9400 Sopron Magyar u.21. szám alatti szerver teremben található. Az adatvédelemi szempontból az informatikai eszközök úgy kerültek megválasztásra, hogy az adatkezelés során garantálják az arra feljogosítottak számára a hozzáférést (rendelkezésre állás); azt, hogy adatok hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); a kezelt adat változatlansága igazolhatóságát (adatintegritás); és a jogosulatlan hozzáférés elleni védettséget (adat bizalmassága). A Sopron Holding Zrt. olyan műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel összefüggésben jelentkező esetleges kockázatokkal szemben megfelelő védelmet nyújt.

6./ AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 9400. Sopron, Verő József u. 1.
Cégjegyzékszám: 08-10-001790/12
Adószám: 13517252-2-08
Képviseli: Varga Zoltán  vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Fábiánkovits Anna jogtanácsos
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Adatkezelési nyilvántartási szám: 998-0001

7./ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. Az adatkezelő köteles az adatok zárolást, helyesbítését vagy törlést 30 napon belül elvégezni. Az érintett írásbeli kérelmére a Sopron Holding Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, és arról hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A Sopron Holding Zrt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a tárgyévben az adatkezelőhöz azonos tárgykörben még nem nyújtott be kérelmet. Egyéb esetben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, amennyiben az adatkezelés jogellenes, azt az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt. Az adatkezelő törli az adatot amennyiben arra bíróság, vagy az adatvédelmi hatóság kötelezi. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAHI) 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. (www.nahi.hu)
 

Legújabb híreink
 • Ingyenes parkolás
  2018.12.05 10:24

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Gépjárművezetőket, hogy Sopron Város Vezetésének döntése szerint az ünnepekre való tekintettel 2018. december 15. -2019. január 01. között Sopronban a felszíni fizető parkolási övezetekben a parkolás ingyenes.

 • Parkolóbérletek 2019
  2018.11.29 09:49

                       LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ                                                                       2019.

 • Tájékoztató
  2018.11.08 10:07

  Tájékoztató az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról az áthelyezett munkanapokon. jpg" style="width: 640px; height: 452px;" /> .

 • Tájékoztató gombagyűjtőknek
  2018.10.28 14:10

  Tisztelt gombagyűjtők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gombavizsgálati ügyelet 2018. november 01. és 2019. május 01. közötti időszakban szünetel a Vásárcsarnokban.

 • Rólunk írták
  2018.10.04 12:19

  Korszerűsítik a távhővezetéket Sopronban. Újakra cserélik a Jereván-lakótelepen az eredeti, még a nyolcvanas években lefektetett távhővezetéket.

 • Fűtési tájékoztató
  2018.09.26 13:48

  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2018. szeptember 27. nappal a Sopron Holding Zrt. elindítja a távhővel ellátott ingatlanokban a fűtést. Jelenleg a fűtés szakaszosan fog üzemelni, azaz a leghidegebb esti, éjszakai, valamint reggeli órákban lesznek melegek a radiátorok, napközben pedig az időjárás felmelegedésével a fűtés leállításra kerül.

 • Társasházkezelő.jpg Álláshirdetéseink
  2018.09.23 09:15

 • Kiadó irodák
  2018.08.02 07:08

  Sopronban az Innovációs Központban irodák kiadók.

 • DSCF2524.JPG Játszóterek használatának rendje
  2018.07.30 14:41

  A 2016. december 22-én tartott ülésén a Közgyűlés módosította a . jogtar. hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?rendelettar=sopron&dbnum=197&docid=A0600014.

 • innoLignum 2018. szeptember 13-14-15.
  2018.07.30 10:41

  Tizedik, jubileumi évéhez érkezett az innoLignum erdészeti és faipari szakvásár, amelyre 2018. szeptember 13-15. között várjuk az érdeklődőket.

 • Közérdekű közlemény!
  2018.07.05 10:02

   Permetezés ,Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018.

 • IMG_6703.JPG Egynyári virágok
  2018.05.18 08:11

  Kezdetét vette a Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziójának egyik leglátványosabb munkafolyamata, az egynyári virágpalánták kiültetése.

 • Parkolás - tájékoztatás
  2018.05.09 11:06

  Parkolás - tájékoztatás                                                                                                                                     Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

 • IMG_1152.JPG Távfűtés Leállítása
  2018.04.19 12:18

  Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy az időjárási viszonyokra tekintettel a távfűtés  a mai napon (2018. április 19. ) leáll. A rendelkezésre állási időszak az év szeptember 15.

 • gyepszőnyegezés után 2.jpg Tavaszi teendők
  2018.04.11 09:31

  A tavasz beköszöntével a Sopron Holding Zöldterület-gazdálkodási Divíziója szervezett csapatokban végzi a zöldfelületek gondozását. Sopronban, a fanyesési és sövénynyírási munkálatok mellett zajlik  a fahelyek kapálása, gyomtalanítása, melyet a fák lemosó permetezése követ.

 • IMG_4481.JPG Télvégi, kora tavaszi munkák
  2018.03.12 11:04

  A Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója a hómentes januárnak köszönhetően szinte folyamatosan tudta gondozni a a városi  zöldfelületeket. A hómentes időszakban megtörtént a fahelyek a fatányérok gyomlálása, a kavicsolt felületek sarabolása a Deák téren és a Széchenyi téren.

 • Parkolási tájékozató
  2018.01.30 10:43

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a parkolási rendelet októberi módosítása alapján 2018. január 1-től bővült a fizető parkoló övezet.

 • IMG-3f799f5d2a2ef7198b7e5c606e2a56bd-V.jpg Cserje- és sövénynyírási munkák
  2018.01.23 13:12

   A városban több helyen  - Deák tér, Szent István park, Király Jenő lakótelep, KRESZ park, Kodály tér –  végez a Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója cserjenyesési és sövénynyírási munkálatokat, az enyhe téli időjárásnak köszönhetően.

 • Konferencia- és tárgyalóterem bérlés
  2017.11.09 12:18

  Konferenciaterem és tárgyalóterem bérlési lehetőség az Innovációs Központban .

 • Tájékoztatás
  2017.10.31 10:35

  Tisztelt Felhasználóink!      Sajnálattal tapasztaljuk, hogy jó néhány esetben a melegvíz vezetékeken elvégzett munkálatok során a használati melegvízmérők plombáját bejelentés nélkül eltávolítják, illetve annak pótlásáról nem intézkednek.

 • Értesítés
  2017.05.24 12:48

  Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a rendezvény miatt lezárt várkerületi parkoló helyett, az oda érvényes lakossági vagy I. zónás bérlettel rendelkezők a parkoló lezárásának idejére bérletükkel a környező utcákban (akár másik zónában is) parkolhatnak.

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

Központi telefon:
 99/514-590

Ügyfélszolgálat:

/A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény előírásainak megfelelően a telefonos beszélgetést rögzítjük. A hangfelvételt 5 évig megőrizzük és az azonosító szám alapján kérésre elektronikus másolatot készítünk./

 99/514-614

Kapcsolat felvételi űrlap

Email:

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS

☎ 06-99/311-027     (0-24)

HÓÜGYELET

Email:

Facebook