Sopron Plaza melletti parkoló

Sopron Plaza melletti murvás parkoló

A Sopron Plaza melletti murvás parkoló használati rendje

Az „Sopron Plaza melletti murvás parkoló” várakozási időtartamai, díjtételei és egyéb szabályok

 1. A fizetési kötelezettség időbeli hatálya

munkanapokon: 8-18 óra között

 1. Maximális parkolási idő jegyváltás esetén

időkorlát nélküli

 1. Díjak

Sorszám

Megnevezés Bruttó díj

1.

Személygépjármű, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpár, két-, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár 20 Ft / óra
2. Napi jegy 200 Ft / nap
3. 7 napos bérlet 1.000 Ft
4. 30 napos bérlet  3.000 Ft
5. Éves bérlet 15.000 Ft
     

A behajtás autóbuszok valamint tehergépkocsik számára nem megengedett.

 1. Jogcím nélküli használati díj:

A parkolót jegy nélkül, vagy érvénytelen jeggyel igénybe vevők használati díjat kötelesek fizetni, melyet Üzemeltető annak meg nem fizetése esetén polgári jogi úton érvényesít.

A használati díj összege:

 • 15 napon belüli fizetés esetén: 2.730 Ft
 • 15 napon túli fizetés esetén:     8.610 Ft

 

Az „Sopron Plaza melletti murvás parkoló” részletes használatának rendje

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A parkoló szolgáltatásainak, területének igénybevétele, használata kizárólag az ingatlan hasznosítója, illetve megbízásából üzemeltetője, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.  (továbbiakban: Üzemeltető) valamint a parkolóhelyet parkolás céljából igénybe vevő ügyfél, illetve bérlő (továbbiakban: Bérlő, együttesen: Felek) között érvényes létrejött, és hatályos használati, illetve bérleti szerződésben (továbbá: Bérleti Szerződés) foglaltak szerint, a szerződés megkötése után engedélyezett.

1.2. Rövid idejű parkolás esetén Felek között a – rövid lejáratú – Bérleti Szerződés a parkolási belépőjegy automatából történő kézhezvételével jön létre (ha Üzemeltető a parkoló igénybevételéért, használatáért díjat nem szed, akkor a parkoló területére való behajtással jön létre) és a parkolóban parkolt járművel történő elhagyásával szűnik meg abban az esetben, amennyiben Bérlő a parkolót szabályszerűen használta, és ott kártérítési kötelezettsége Üzemeltető felé nem állapítható meg.
Amennyiben Bérlő kártérítési kötelezettsége állapítható meg, úgy a Bérleti Szerződés a kár rendezésével, vagy Felek erre vonatkozó külön megállapodásával szűnik meg.

1.3. Bérletes parkolás esetén Felek között a szerződés a bérlet megvásárlásával jön létre, és ezen használati rend szerint hatályos.

1.4. Bérlő a bérlet megvásárlásával nyilatkozik, hogy a parkoló használatára vonatkozó jelen szabályozást megismerte, kijelenti, hogy az előírt kötelmeket maradéktalanul tudomásul vette, azokat – kötelező érvénnyel – betartja, valamint megszerzi a jogot, hogy gépjárművét a rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeken leállítsa.

1.5. Tűzveszélyes rakományt szállító járművel behajtani, azt a parkolóban leállítani TILOS!

1.6. A parkoló helyen éghető folyadékot, éghető gázt – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – tárolni TILOS! Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet folytatni, berendezésen javítást végezni a parkoló területén TILOS!

1.7. A parkolóban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített tűzveszélyességi osztályba sorolható anyagok tárolása TILOS!

1.8. Dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Tűz esetén minden, nem a tűz eloltásával foglalkozó személynek a parkolót a legrövidebb úton kell elhagynia.

1.9. Az Üzemeltető engedélye nélkül a parkoló teljes területén TILOS alkalmi-, kereskedelmi-, reklám-, propaganda tevékenység folytatása, megállító táblák, falragaszok, szórólapok, etc. elhelyezése, utcazene szolgáltatása. TILOS fényképezni, filmfelvételt készíteni, csomagot, poggyászt őrizetlenül hagyni.

1.10. 14 év alatti személyek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a parkolóban.

1.11. A parkolóban minden személy csak saját felelősségére tartózkodhat.

1.12. TILOS koldulni, kéregetni!

1.13. TILOS bármely olyan tevékenység folytatása, amely közerkölcsöt sért!

1.14. Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása a parkolóban TILOS.

 1. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

2.1. A parkoló teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a parkoló teljes területén, maximum 15km/h sebességgel közlekedhetnek.

2.2. Üzemeltető utasításait Bérlő mindenkor maradéktalanul köteles teljesíteni.

2.3. A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni, és a parkolót haladéktalanul el kell hagyni. Gépjárművön karbantartási, tisztítási és javítási munkálatok a parkoló területén nem végezhetők. Ez alól kivétel az elszállítandó gépjármű szükségszerű üzembe helyezése, melyet csak a parkoló személyzete, vagy megbízottja végezhet.

2.4. Bérlő a parkoló berendezésében okozott kárt haladéktalanul köteles Üzemeltetőnek bejelenteni. A parkoló elkerülhető szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket okozója köteles megtéríteni.

2.5. A parkoló területén érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén Bérlő a díjszabásban rögzített összegű használati díjat köteles fizetni. A díj megfizetésével azonban Üzemeltető ezen összeget meghaladó kár megtérítése iránti igénye változatlanul fennmarad.

 1. AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

3.1. Üzemeltető kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a jármű parkolásához szükséges helyet használható állapotban Bérlő rendelkezésére bocsátja. Üzemeltető nem köteles a járműveket, illetve azokon/azokban és a parkoló területén található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni.

3.2. Üzemeltető kizárólag azokért a károkért tartozik felelősséggel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete – akikért a vonatkozó jogszabályok alapján felel – szándékosan, vagy gondatlan magatartásával okozott. Harmadik személy által okozott károkért Üzemeltető nem felel.

3.3. Lopásból, gépkocsi feltörésből, harmadik személy egyéb erőszakos cselekményéből eredő esetleges károk illetékes rendőrkapitányság felé történő bejelentése Bérlő kötelezettsége.

3.4. Üzemeltető nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis major (pl. háborús vagy terrorcselekmények, tűz, robbanás, műszaki berendezések meghibásodása, sztrájk vagy zavargások, etc.) okoztak.

 1. A BÉRLŐ FELELŐSSÉGE

4.1. Bérlő a parkolóba telepített szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kárveszélyére veheti igénybe. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a járműben hagyott tárgyakért, értékekért, a jármű állagáért, etc.

4.2. A parkoló területén őrizetlenül hagyott, ismeretlen eredetű csomagokat Üzemeltető – a csomag felnyitása, illetve a csomag tartalmának vizsgálata nélkül – megsemmisíti, vagy megsemmisítésre elszállíttatja. Ezen intézkedésekből adódóan keletkező esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 1. DÍJAK ÉS DÍJFIZETÉS

5.1. A díjak és díjtételek megállapítására Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult.

5.2. Üzemeltető az érvényes parkolási díjakat, illetve a nyitvatartási időt a parkolóban elhelyezett hirdetményein teszi közzé.

5.3. A parkolóból kihajtani csak a parkolási díj megfizetését követően, illetve érvényes bérlettel szabad. Amennyiben Bérlő parkolási díj megfizetése nélkül kísérli meg elhagyni a parkolót, úgy ha nem tudja kétséget kizáróan bizonyítani parkolási idejét, Üzemeltető a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő használati díjat követelhet. Ezen felül Üzemeltető a parkoló rendjének megsértése miatt a 6. pont szerinti követeléseket érvényesítheti.

 1. KAUCIÓ, KÁRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK, BIZTOSÍTÉK

6.1. Amennyiben Bérlő parkolójegyét elveszíti, úgy a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő használati díjat köteles megfizetni Üzemeltető részére.

6.2. A parkoló használatának megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén Üzemeltető a díjszabás szerinti erre az esetre meghatározott használati díj megfizetését követelheti Bérlőtől. Mindezen felül Üzemeltető követelheti minden, a parkoló rendjének megsértésével kapcsolatos ráfordításának, különösen rendőrségi vizsgálatok, szakértők alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerült költségek, ügyvédi költségek, etc. megtérítését.

6.3. Amennyiben Felek írásban másképpen nem rendelkeznek, úgy Üzemeltetőt, mint zálogjogosultat jelen szerződéssel kapcsolatos követelései kielégítésére, a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti. Felek megállapodnak abban, hogy zálogjogosult, amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosult a zálogtárgyat zálogtárgyak értékesítésével foglalkozó személynek, vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az eladási árból követeléseit kielégíteni. A maradványösszeggel Üzemeltető köteles Bérlő felé elszámolni.

 1. A TELJESÍTÉS HELYE, ILLETÉKESSÉG

7.1. A teljesítés helye a Sopron Plaza mellett található ingatlan, mely parkolóhelyeinek használatára vonatkozóan a bérletet, illetve a rövid időre szóló parkolási jegyet kiváltották.

7.2. Az Üzemeltető elérhetőségei:

                                                             Sopron Holding Zrt.

                                                             9400 Sopron, Verő József u. 1.

                                                                                +36 99/ 514-583

                                                                                parkolas@sopronholding.hu

7.3. Jelen szabályozásban nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Legújabb híreink
 • MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL
  2024.06.10 11:09

  Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat,   hogy          távhő csővezeték csere miatt   a használati melegvíz szolgáltatás      S Z Ü N E T E L  .

 • KÖZTER UTCAGOND ÉS SEGÉDMUNKÁS.jpg Álláshirdetések
  2024.06.07 02:02

  A Sopron Holding Zrt.

 • A BOLHAPIAC A VÁSÁRCSARNOKBAN
  2024.05.22 08:42

  BOLHAPIAC  2024. 26-TÓL   ISMÉT A  MEGÚJULT VÁSÁRCSARNOKBAN    07:00-12:00.

 • GOMBAVIZSGÁLAT A PIACON
  2024.04.29 09:45

  Tájékoztatjuk a  tisztelt  gombagyűjtőket, hogy 2024.

 • GYŰJTÖTT GOMBA ÁRUSÍTÁSA A PIACON
  2024.04.29 08:42

   Tájékoztatás!       A Soproni Piacon   a   gyűjtött   gomba   árusítása      2024.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Sörházdombi parkerdőben az erdészeti hatóság engedélye és felügyelete mellett a Sopron Holding Zrt. és munkatársai erdőművelési munkálatokat végeznek. A beteg, elszáradt és balesetveszélyes faegyedeket eltávolítja az alapállomány megóvása mellett.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Bécsi dombon, a Hubertusz út mellett, önkormányzati területen a vaddisznók kiszorítására bozótirtást és a beteg, tájidegen,  invazív faegyedek eltávolítását végezzük.

 • KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS PARKOLÁS
  2023.06.26 08:42

  Parkolással kapcsolatos változások 2023 augusztus 1-től.

 • Ügyfélszolgálat 2023 május 15-től
  2023.05.12 11:09

  Ügyfélszolgálat nyitvatartása 2023. május 15-től .

 • Távhő szolgáltatói díjak
  2023.01.25 11:32

                           TÁVHŐ  Szolgáltatói árak  2023.

 • Kiadó Irodák
  2022.02.24 07:15

  Az INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN     (Inkubátorház - Sopron, Verő József u.

 • Rólunk írták
  2020.02.06 05:19

  Távhő: Sopronban 6500 háztartásba jut elA legtisztább energia2020. február 5. Horváth László | PanorámaA kényelmi, gazdaságossági, hatékonysági, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a legtisztább energia a távhő.

 • Petőfi téri mélygarázs 2020 januártól
  2019.12.20 09:49

  Tisztelt Ügyfeleink!  Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormány­zatának Közgyűlése 2020.

 • Parkoló bérlet vásárlás elektronikusan
  2019.01.17 11:44

  Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy elindult az internetes parkolóbérlet-vásárlás. . mininform. hu/sopron/">https://eberlet.

 • Parkolási tájékozató
  2018.01.30 10:43

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a parkolási rendelet októberi módosítása alapján 2018. január 1-től bővült a fizető parkoló övezet.

 • Konferencia- és tárgyalóterem bérlés
  2017.11.09 12:18

  Konferenciaterem és tárgyalóterem bérlési lehetőség az Innovációs Központban .

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEK

Központi telefon:
+36 99 514 600

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900

Általános e-mail:

Kapcsolat felvételi űrlap

 

TÁVHŐ

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 99 514 614/1 (hétfő-péntek 7:00-14:00)
/A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény előírásainak megfelelően a telefonos beszélgetést rögzítjük. A hangfelvételt 5 évig megőrizzük és az azonosító szám alapján kérésre elektronikus másolatot készítünk./

Távhő üzletszabályzat
Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS
+36 99 311 027     (0-24)

TÁVHŐ ÓRAÁLLÁS BEJELENTÉS
minden hónap 25. napjától a hónap utolsó munkanapjáig

 

HÓÜGYELET

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900
Email:

Facebook