Parkolóház Árpád utca

ÁRPÁD UTCAI PARKOLÓHÁZ

Parkolási rendszer maximális várakozási időtartamai és díjtételei

2023. augusztus 01. napjától  (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Parkolójegy díja (Ft/óra)

  nappal (8:00 – 18:00) éjszaka (18:00 – 8:00)
személygépkocsi 400 200
motorkerékpár 400 200

parkolás első fél órája ingyenes,
6 órát meghaladó parkolás díja 2.400 Ft (24 órán belül)

Bérletek díja (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik)

Sorsz.

Megnevezés

Éves (Ft/év)

30 napos

10 napos

1. Egész napos bérlet 198.000 18.000 8.000

 

A bérlet vásárlásakor átadott kártya (proxy) kauciója 3.000 Ft, mely összeget az ép, működőképes kártya leadásakor visszafizetünk.

Bérlet (és kaució) fizetése kizárólag bankkártyával lehetséges a helyszínen, hétköznap 7:00 és 15:00 óra között.

 

SOPRON ÁRPÁD UTCAI PARKOLÓHÁZ HASZNÁLATÁNAK RENDJE

 

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A parkolóház szolgáltatásainak, területének igénybevétele, használata kizárólag a parkolóház tulajdonosa, hasznosítója, illetve megbízásából üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető), és a parkolóhelyet parkolás céljából igénybe vevő ügyfél, illetve bérlő (továbbiakban: Bérlő, együttesen: Felek) között érvényes létrejött, és hatályos használati, illetve bérleti szerződésben (továbbá: Bérleti Szerződés) foglaltak szerint, a szerződés megkötése után engedélyezett.

1.2. Rövid idejű parkolás esetén Felek között a – rövid lejáratú – Bérleti Szerződés a parkolási belépőjegy automatából történő kézhezvétellel jön létre (ha tulajdonos a parkolóház igénybevételéért, használatáért díjat nem szed, akkor a parkolóház területére való behajtással jön létre) és a parkolási díj megfizetését követően (kivéve díjmentes parkolás) a parkolóház parkolt járművel történő elhagyásával szűnik meg abban az esetben, amennyiben Bérlő a létesítményt szabályszerűen használta, és abban kártérítési kötelezettsége Üzemeltető felé nem állapítható meg. Amennyiben Bérlő kártérítési kötelezettsége állapítható meg, úgy a Bérleti Szerződés a kár rendezésével, vagy Felek erre vonatkozó külön megállapodásával szűnik meg.

1.3. Bérletes parkolás esetén Felek között a Bérleti Szerződés a szerződés aláírásával jön létre, és az abban foglalt feltételek szerint hatályos.

1.4. Bérlő a Bérleti Szerződés megkötésével egyben nyilatkozik, hogy a parkolóház használatára vonatkozó jelen szabályozást megismerte, kijelenti, hogy az előírt kötelmeket maradéktalanul tudomásul vette, azokat – kötelező érvénnyel – betartja, valamint megszerzi a jogot, hogy gépjárművét a parkolóház területén belül, a rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeken leállítsa.

1.5. Tűzveszélyes rakományt szállító, illetve gázüzemű járművel behajtani, azt a parkolóházban leállítani TILOS!

1.6. A parkoló-, vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – tárolni TILOS! Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet folytatni, berendezésen javítást végezni a parkolóház területén TILOS!

1.7. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt haladéktalanul jelezni a parkolóház tűzjelzésre rendszeresített eszközein keresztül, és / vagy személyesen a parkolóház biztonsági illetve információs szolgálatánál.

1.8. A parkolóházban, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített tűzveszélyességi osztályba sorolható anyagok tárolása TILOS!

1.9. Dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Tűz, esetén minden, nem a tűz eloltásával foglalkozó személynek a parkolóházat a legrövidebb úton – a kijelölt menekülési útvonalakon keresztül – el kell hagynia.

1.10. A parkolóházba kerékpárral behajtani TILOS, a kerékpárt csak tolni szabad! A kerékpárok tárolása kizárólag a 0. szinten található kerékpártárolónál, a gépkocsi-forgalom zavarása nélkül lehetséges.

1.11. A rámpákon gyalogosan, illetve a parkolóház bármely területén gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel közlekedni balesetveszélyes és TILOS!

1.12. Az Üzemeltető engedélye nélkül a parkolóház teljes területén TILOS alkalmi-, kereskedelmi-, reklám-, propaganda tevékenység folytatása, megállító táblák, falragaszok, szórólapok, etc. elhelyezése, utcazene szolgáltatása. TILOS fényképezni, filmfelvételt készíteni, csomagot, poggyászt őrizetlenül hagyni.

1.13. 14 év alatti személyek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a parkolóházban.

1.14. A parkolóházban minden személy csak saját felelősségére tartózkodhat.

1.15. TILOS koldulni, kéregetni!

1.16. TILOS bármely olyan tevékenység folytatása, amely közerkölcsöt sért!

1.17. Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállása a parkolóházba csak Üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés és külön megállapodás alapján megengedett.

1.18. Bérlő – bérletes parkolás esetén – köteles Üzemeltetővel minden elérhetőségét (értesítési cím, vezetékes és mobil telefonszám, munkahely címe, telefonszáma) írásban közölni, és azok esetleges változásait haladéktalanul írásban bejelenteni.

1.19. Az épület 0. és 2. szintjén összesen 5 db elekromosautó-töltő található, melyek használatára kizárólag a töltőket üzemeltető MVM Mobiliti Kft. ügyfelei jogosultak a cég által meghatározott feltételek szerint. A töltők előtt található parkolóhelyek kizárólag a töltés idejére vehetők igénybe.

2.MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

2.1. A parkolóház teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a parkolóház teljes területén, beleértve a fel és lehajtó rámpákat is, maximum 5 km/h sebességgel közlekedhetnek. Az összekötő- és gyalogos utakat, a be- és kijáratokat, a menekülési útvonalakat, a tűzoltóság, illetve a technikai személyzet számára fenntartott, vagy bármely más okból forgalom elől elzárt területeket TILOS leállított járművekkel vagy más tárgyakkal eltorlaszolni.

2.2. Üzemeltető utasításait Bérlő mindenkor maradéktalanul köteles teljesíteni.

2.3. A járművet leállítása után szabályszerűen be kell zárni, és az épületet haladéktalanul el kell hagyni. A motor hosszas járatása TILOS! Gépjárművön karbantartási, tisztítási és javítási munkálatok a parkolóház területén nem végezhetők. Ez alól kivétel az elszállítandó gépjármű szükségszerű üzembe helyezése, melyet csak a parkolóház személyzete, vagy megbízottja végezhet.

2.4. Bérlő, a parkolóház berendezésében okozott kárt haladéktalanul köteles Üzemeltetőnek bejelenteni. A parkolóház elkerülhető szennyeződéseinek eltakarításával járó költségeket okozója köteles megtéríteni.

2.5. A parkolóház területén minden technikai és közlekedés biztonsági berendezéshez nyúlni TILOS, kivéve veszély helyzet esetén a vészjelző berendezések használatát (pl.: tűzjelző), továbbá a szolgáltatás berendezéseit (pl. szociális helyiségek)

2.6. A parkolóház területén érvényes közlekedési szabályok megszegése esetén Bérlő a díjszabásban rögzített összegű külön eljárási díjat köteles fizetni. A díj megfizetésével azonban Üzemeltető ezen összeget meghaladó kár megtérítése iránti igénye változatlanul fennmarad.

3.ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

3.1. Üzemeltető kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a jármű parkolásához szükséges helyet használható állapotban Bérlő rendelkezésére bocsátja. Üzemeltető nem köteles a parkolóházat fűteni, padlózatot folyamatosan száraz állapotban tartani, továbbá a járműveket, illetve azokon/azokban és a parkolóház területén található tárgyakat található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni,

3.2. Üzemeltető kizárólag azokért a károkért tartozik felelősséggel, amelyeket ő maga, személyzete vagy kisegítő személyzete – akikért a vonatkozó jogszabályok alapján felel – szándékosan, vagy gondatlan magatartásával okozott. Harmadik személy által okozott károkért Üzemeltető nem felel.

3.3. Lopásból, gépkocsi feltörésből, harmadik személy egyéb erőszakos cselekményéből eredő esetleges károk illetékes rendőrkapitányság felé történő bejelentése Bérlő kötelezettsége.

3.4. Az Üzemeletető a parkolóház telepített megfigyelő rendszerének felvételeit csak jogi személynek, szervezetnek köteles rendelkezésre bocsátani.

3.5. Üzemeltető nem felel olyan károkért, amelyeket közvetve vagy közvetlenül vis major (pl. háborús vagy terrorcselekmények, tűz, robbanás, műszaki berendezések meghibásodása, sztrájk vagy zavargások, etc.) okoztak.

4.BÉRLŐ FELELŐSSÉGE

4.1. Bérlő, a parkolóházba telepített egyéb szolgáltatásokat kizárólag saját felelőssége és kárveszélyére veheti igénybe. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a járműben hagyott tárgyakért, értékekért, a jármű állagáért, etc.

4.2. A parkolóház területén őrizetlenül hagyott, ismeretlen eredetű csomagokat Üzemeltető – a csomag felnyitása, illetve a csomag tartalmának vizsgálata nélkül – megsemmisíti, vagy megsemmisítésre elszállíttatja. Ezen intézkedésekből adódóan keletkező esetleges károkért Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

5.DÍJAK ÉS DÍJFIZETÉS

5.1. A díjak és díjtételek megállapítására a tulajdonos jogosult.

5.2. Üzemeltető az érvényes parkolási díjakat, illetve a nyitvatartási időt a parkolóházban elhelyezett hirdetményein, a www.sopronholding.hu honlapon teszi közzé, illetve a bérleti Szerződésekben rögzíti.

5.3. Mozgáskorlátozott kártya a parkolóházban nem jogosít díjmentes parkolásra.

5.4. A parkolóházból kihajtani csak a parkolási díj megfizetését követően, illetve érvényes bérlettel szabad. Amennyiben Bérlő parkolási díj megfizetése nélkül kísérli meg elhagyni a parkolóházat, úgy ha nem tudja kétséget kizáróan bizonyítani parkolási idejét, Üzemeltető a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő parkolási díjat követelhet. Ezen felül Üzemeltető a parkolóház rendjének megsértése miatt a 6. pontok szerinti követeléseket érvényesítheti.

5.5. Amennyiben egy jármű két, vagy több parkolóhelyet is elfoglal akkor – a helyfoglalás mértékének megfelelően – többletdíjat kell fizetni.

 

6.KAUCIÓ, KÁRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK, BIZTOSÍTÉK

6.1. Amennyiben Bérlő parkolójegyét elveszíti, köteles személyi adatait az eljáró személyzet részére jegyzőkönyvbe diktálni, okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, forgalmi engedély) azonosítás, adategyeztetés, ellenőrzés céljából felmutatni, és az eseményről készült jegyzőkönyvet aláírni. Ha hosszabb parkolási idő nem bizonyítható, úgy Bérlő a díjszabásban közzétett napoknak megfelelő parkolási díjat köteles megfizetni Üzemeltető részére.

6.2. A parkolóház használatának megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén Üzemeltető a díjszabás szerinti erre az esetre meghatározott díj kötbérként való megfizetését követelheti Bérlőtől. Mindezen felül Üzemeltető követelheti minden, a parkolóház rendjének megsértésével kapcsolatos ráfordításának, különösen rendőrségi vizsgálatok, szakértők alkalmazása, javítási munkálatok miatt felmerült költségek, ügyvédi költségek, etc. megtérítését.

6.3. Amennyiben Felek írásban másképpen nem rendelkeznek, úgy Üzemeltetőt, mint zálogjogosultat jelen szerződéssel kapcsolatos követelései kielégítésére, a járműre, illetve annak tartalmára szerződésen alapuló zálogjog is megilleti. Felek megállapodnak abban, hogy zálogjogosult, amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosult a zálogtárgyat zálogtárgyak értékesítésével foglalkozó személynek, vagy árverés szervezésére jogosult személynek átadni, az eladási árból követeléseit kielégíteni. A maradványösszeggel Üzemeltető köteles Bérlő felé elszámolni.

 

7.AZ ÉRVÉNYESSÉG IDŐTARTAMA, A JÁRMŰ ELTÁVOLÍTÁSA

7.1. Egyéb megállapodás hiányában a folyamatos parkolás leghosszabb időtartama 4 hét. Üzemeltető jogosult a parkolóházban parkoló járművet tartalmával együtt Bérlő veszélyére és költségére a parkolóházból eltávolítani és díjfizetési kötelezettség nélküli közlekedési területen leállítani, a járművet parkolóházon belül áthelyezni, és saját döntése szerint biztosítani, hogy Bérlő a járművel Üzemeltető, vagy annak személyzete közreműködése nélkül ne tudjon a parkolóházból kihajtani, vagy a 6.3. pont szerint értékesíteni, ha:

 • a leghosszabb parkolási idő lejárt, és ezt megelőzően a Bérlőt vagy a forgalmi engedély tulajdonosát írásban erről értesítették, az értesítés pedig eredménytelen volt, vagy ha a jármű értéke az esedékes bérleti díjat nyilvánvalóan nem haladja meg,
 • a járműből folyik az üzemanyag vagy más (tűzveszélyes, maró, irritáló, etc.) folyékony anyag, a jármű füstöl, vagy egyéb hibái veszélyeztetik, vagy akadályozzák a parkolóház üzemeltetését,
 • a jármű forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, vagy a parkolás ideje alatt a forgalmi engedélye érvényét veszíti,
 • a járművet nem szabályszerűen, a közlekedést akadályozó módon, illetve előre lefoglalt helyre állították le.

7.2. Üzemeltetőt a jármű parkolóházból történő eltávolításáig a parkolási díjszabásnak megfelelő díj illeti meg.

 

8. A TELJESÍTÉS HELYE, ILLETÉKESSÉG

8.1. A teljesítés helye Sopron, Árpád utcai parkolóház (Sopron, Árpád utca 5.), mely parkolóhelyének használatára vonatkozóan a Bérleti Szerződést kötötték, illetve amelyben a rövid időre szóló parkolási jegyet kiváltották.

 • Információs/ diszpécser szolgálat           +36 30 073-29-87

parkolohaz@sopronholding.hu

 • Üzemeltető                                              +36 99 514-600

 

holding@sopronholding.hu

8.2. Jelen szabályozásban nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 
Legújabb híreink
 • MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL
  2024.06.10 11:09

  Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat,   hogy          távhő csővezeték csere miatt   a használati melegvíz szolgáltatás      S Z Ü N E T E L  .

 • KÖZTER UTCAGOND ÉS SEGÉDMUNKÁS.jpg Álláshirdetések
  2024.06.07 02:02

  A Sopron Holding Zrt.

 • A BOLHAPIAC A VÁSÁRCSARNOKBAN
  2024.05.22 08:42

  BOLHAPIAC  2024. 26-TÓL   ISMÉT A  MEGÚJULT VÁSÁRCSARNOKBAN    07:00-12:00.

 • GOMBAVIZSGÁLAT A PIACON
  2024.04.29 09:45

  Tájékoztatjuk a  tisztelt  gombagyűjtőket, hogy 2024.

 • GYŰJTÖTT GOMBA ÁRUSÍTÁSA A PIACON
  2024.04.29 08:42

   Tájékoztatás!       A Soproni Piacon   a   gyűjtött   gomba   árusítása      2024.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Sörházdombi parkerdőben az erdészeti hatóság engedélye és felügyelete mellett a Sopron Holding Zrt. és munkatársai erdőművelési munkálatokat végeznek. A beteg, elszáradt és balesetveszélyes faegyedeket eltávolítja az alapállomány megóvása mellett.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Bécsi dombon, a Hubertusz út mellett, önkormányzati területen a vaddisznók kiszorítására bozótirtást és a beteg, tájidegen,  invazív faegyedek eltávolítását végezzük.

 • KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS PARKOLÁS
  2023.06.26 08:42

  Parkolással kapcsolatos változások 2023 augusztus 1-től.

 • Ügyfélszolgálat 2023 május 15-től
  2023.05.12 11:09

  Ügyfélszolgálat nyitvatartása 2023. május 15-től .

 • Távhő szolgáltatói díjak
  2023.01.25 11:32

                           TÁVHŐ  Szolgáltatói árak  2023.

 • Kiadó Irodák
  2022.02.24 07:15

  Az INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN     (Inkubátorház - Sopron, Verő József u.

 • Rólunk írták
  2020.02.06 05:19

  Távhő: Sopronban 6500 háztartásba jut elA legtisztább energia2020. február 5. Horváth László | PanorámaA kényelmi, gazdaságossági, hatékonysági, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a legtisztább energia a távhő.

 • Petőfi téri mélygarázs 2020 januártól
  2019.12.20 09:49

  Tisztelt Ügyfeleink!  Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormány­zatának Közgyűlése 2020.

 • Parkoló bérlet vásárlás elektronikusan
  2019.01.17 11:44

  Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy elindult az internetes parkolóbérlet-vásárlás. . mininform. hu/sopron/">https://eberlet.

 • Parkolási tájékozató
  2018.01.30 10:43

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a parkolási rendelet októberi módosítása alapján 2018. január 1-től bővült a fizető parkoló övezet.

 • Konferencia- és tárgyalóterem bérlés
  2017.11.09 12:18

  Konferenciaterem és tárgyalóterem bérlési lehetőség az Innovációs Központban .

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEK

Központi telefon:
+36 99 514 600

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900

Általános e-mail:

Kapcsolat felvételi űrlap

 

TÁVHŐ

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 99 514 614/1 (hétfő-péntek 7:00-14:00)
/A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény előírásainak megfelelően a telefonos beszélgetést rögzítjük. A hangfelvételt 5 évig megőrizzük és az azonosító szám alapján kérésre elektronikus másolatot készítünk./

Távhő üzletszabályzat
Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS
+36 99 311 027     (0-24)

TÁVHŐ ÓRAÁLLÁS BEJELENTÉS
minden hónap 25. napjától a hónap utolsó munkanapjáig

 

HÓÜGYELET

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900
Email:

Facebook