Adatvédelmi nyilatkozat

1./ BEVEZETÉS

A Sopron Holding Zrt. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi jogi közleményben foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Amennyiben partnereinknek olyan kérdése merülne fel, amely jelen nyilatkozat alapján nem egyértelmű kérjük, a címre írja meg számunkra, és az adatvédelmi tisztviselő megválaszolja azt.

A Sopron Holding Zrt. elkötelezett partnerei, ügyfelei személyes adatainak védelme érdekében, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a következő törvényekkel:

 • 2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyvről.
 • 2011. évi CXII. tv – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2009. évi CXXII. tv – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2000. évi C. tv - a számvitelről
 • 2005. évi XVIII. tv. – a távhőszolgáltatásról
 • 2003. évi CXXXIII. tv – a társasházakról
 • 1993. évi LXXVIII. tv – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyesszabályokról
 • 1988. évi I. tv – a közúti közlekedésről

2./ AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kizárólag az alább meghatározott esetekben kezelhetők. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, jogszabály elrendeli, szerződés teljesítéséhez szükséges, közszolgáltatási feladatunk végrehajtásához nélkülözhetetlen, illetve ha a Társaság, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez – az ellentétes érdekek mérlegelése mellett – szükséges.

Hozzájárulással történő adatkezelés esetén az érintettet tájékoztatni kell a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről.

Az érintett tájékoztatása mellet lehetőség van az adatkezelés jogalapjának megváltoztatására.

3./ ALAPELVEK

A személyes adatok kizárólag az alább meghatározott esetekben kezelhetők. Egyfelől amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, másfelől ha azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben- helyi önkormányzati rendelete
elrendeli. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy, vagy kiskorú nyilatkozatához törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatás esetében, amely a mindennapi életben tömegesen előfordul, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak jog gyakorlása, és kötelezettség teljesítése érdekében, azaz meghatározott célból lehet, az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően, részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • a., felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • b., pontosak, teljesek, és időszerűek;
 • c., tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adathoz hozzáférni, kérheti annak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adat kezelése ellen, illetve jogosult az adathozdozhatósághoz.

A korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4./ ÜGYFÉLADATBÁZIS

Az adatkezelés célja:

az ügyfelek és partnerek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése,nyilvántartás, szerződéses kapcsolatok nyomon követése, szükség esetén megkeresés, vagy jogi eljárások kezdeményezése céljából.

A kezelt adatok köre:

Távhő - ingatlan díjkönyvelés, ügyfélszolgálat:

természetes személy esetén: ügyfél azonosító, bérleményazonosító, név, lakcím, értesítési cím, telefonszám, bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízás esetén, születési hely, idő, édesanyja neve,

jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén: ügyfél azonosító, bérleményazonosító, cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám,bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízás esetén.

Parkolás:

gépjármű forgalmi rendszáma, forgalmi engedély száma, tulajdonos/üzembentartó neve, lakcíme, születés helye, ideje,édesanyja neve, értesítési címe, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaságitársaságok esetén cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám.

Ingatlangazdálkodás:

ingatlan bérleményre vonatkozó adatok,természetes személy esetén: név,születési név, lakcím, személyi szám, édesanyja neve, születési hely, idő, személyigazolvány száma,lakcímkártya száma, munkahely, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rend
elkező gazdaságitársaságok esetén:cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, vezető tisztségviselő neve,társadalmiszervezetek és alapítványok: név, székhely, nyilvántartási szám, adószám, képviseletre jogosult személy neve.

Társasházkezelés:

székhely, Alapító Okirat, SZMSZ, a Társasháznak és az egyes albetéteknek az ingatlan nyilvántartásban vezetett adatai (helyrajzi szám, alapterület, tulajdoni hányad), továbbá vételi ár, név,születési hely, idő, személyigazolvány szám, telefonszám, értesítési cím, adószám, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén : cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, a közös tulajdonú épületek fenntartásával, üzemeltetésével, felújításával összefüggésben keletkező összes adat különösen: bankszámlaszerződés, bankszámlaszám, közmű szolgáltatókkal biztosító társaságokkal létrejött szerződések, közös költség és közös költség-hátralék

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnésétől számított 5 év.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály falhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása,adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik azadatkezelőt.

5./ AZ ADATTÁROLÁS MÓDJA

A Sopron Holding Zrt. számítástechnikai rendszere, és adatmegőrzési helye a 9400 Sopron Magyar u.21. szám alatti szerver teremben található. Az adatvédelemi szempontból az informatikai eszközök úgy kerültek megválasztásra, hogy az adatkezelés során garantálják az arra feljogosítottak számára a hozzáférést (rendelkezésre állás); azt, hogy adatok hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); a kezelt adat változatlansága igazolhatóságát (adatintegritás); és a jogosulatlan hozzáférés elleni védettséget (adat bizalmassága). A Sopron Holding Zrt. olyan műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel összefüggésben jelentkező esetleges kockázatokkal szemben megfelelő védelmet nyújt.

6./ AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 9400. Sopron, Verő József u. 1.
Cégjegyzékszám: 08-10-001790/12
Adószám: 13517252-2-08
Képviseli: Varga Zoltán  vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Fábiánkovits Anna jogtanácsos
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Adatkezelési nyilvántartási szám: 998-0001

7./ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. Az adatkezelő köteles az adatok zárolást, helyesbítését vagy törlést 30 napon belül elvégezni. Az érintett írásbeli kérelmére a Sopron Holding Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, és arról hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A Sopron Holding Zrt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a tárgyévben az adatkezelőhöz azonos tárgykörben még nem nyújtott be kérelmet. Egyéb esetben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, amennyiben az adatkezelés jogellenes, azt az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt. Az adatkezelő törli az adatot amennyiben arra bíróság, vagy az adatvédelmi hatóság kötelezi. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAHI) 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. (www.nahi.hu)
 

Legújabb híreink
 • GOMBAVIZSGÁLAT A PIACON
  2024.04.29 09:45

  Tájékoztatjuk a  tisztelt  gombagyűjtőket, hogy 2024.

 • GYŰJTÖTT GOMBA ÁRUSÍTÁSA A PIACON
  2024.04.29 08:42

   Tájékoztatás!       A Soproni Piacon   a   gyűjtött   gomba   árusítása      2024.

 • KÖZTER UTCAGOND ÉS SEGÉDMUNKÁS.jpg Álláshirdetések
  2024.03.14 02:02

  A Sopron Holding Zrt.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Sörházdombi parkerdőben az erdészeti hatóság engedélye és felügyelete mellett a Sopron Holding Zrt. és munkatársai erdőművelési munkálatokat végeznek. A beteg, elszáradt és balesetveszélyes faegyedeket eltávolítja az alapállomány megóvása mellett.

 • Tájékoztatás
  2024.01.31 05:09

  A Bécsi dombon, a Hubertusz út mellett, önkormányzati területen a vaddisznók kiszorítására bozótirtást és a beteg, tájidegen,  invazív faegyedek eltávolítását végezzük.

 • KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS BOLHAPIAC
  2023.08.22 08:42

  Tisztelt Használtcikk árusítók!2023.

 • KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS PARKOLÁS
  2023.06.26 08:42

  Parkolással kapcsolatos változások 2023 augusztus 1-től.

 • Ügyfélszolgálat 2023 május 15-től
  2023.05.12 11:09

  Ügyfélszolgálat nyitvatartása 2023. május 15-től .

 • Távhő szolgáltatói díjak
  2023.01.25 11:32

                           TÁVHŐ  Szolgáltatói árak  2023.

 • I. zónás lett az Árpád utca
  2022.07.18 11:09

  Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése 2022. július 1. napjával az Árpád utcai felszíni parkolót az I. zónába sorolta. Az ezt megelőzően vásárolt II.

 • Kiadó Irodák
  2022.02.24 07:15

  Az INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN     (Inkubátorház - Sopron, Verő József u.

 • Rólunk írták
  2020.02.06 05:19

  Távhő: Sopronban 6500 háztartásba jut elA legtisztább energia2020. február 5. Horváth László | PanorámaA kényelmi, gazdaságossági, hatékonysági, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a legtisztább energia a távhő.

 • Petőfi téri mélygarázs 2020 januártól
  2019.12.20 09:49

  Tisztelt Ügyfeleink!  Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormány­zatának Közgyűlése 2020.

 • Parkoló bérlet vásárlás elektronikusan
  2019.01.17 11:44

  Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy elindult az internetes parkolóbérlet-vásárlás. . mininform. hu/sopron/">https://eberlet.

 • Parkolási tájékozató
  2018.01.30 10:43

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a parkolási rendelet októberi módosítása alapján 2018. január 1-től bővült a fizető parkoló övezet.

 • Konferencia- és tárgyalóterem bérlés
  2017.11.09 12:18

  Konferenciaterem és tárgyalóterem bérlési lehetőség az Innovációs Központban .

 • Tájékoztató
  2017.03.01 11:37

 • Késedelmi pótlék kiszámlázása
  2017.01.30 21:32

  Tisztelt Ügyfelünk! A lakosság egyre nagyobb hányadát érintő kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy-egy vagy több számlát nem, vagy csak késedelmesen egyenlítenek ki.

 • TÁJÉKOZTATÁS
  2017.01.03 08:52

  KÖZLEMÉNYTisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.

Fontos információk

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEK

Központi telefon:
+36 99 514 600

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900

Általános e-mail:

Kapcsolat felvételi űrlap

 

TÁVHŐ

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 99 514 614/1 (hétfő-péntek 7:00-14:00)
/A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény előírásainak megfelelően a telefonos beszélgetést rögzítjük. A hangfelvételt 5 évig megőrizzük és az azonosító szám alapján kérésre elektronikus másolatot készítünk./

Távhő üzletszabályzat
Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés

TÁVHŐ HIBABEJELENTÉS
+36 99 311 027     (0-24)

TÁVHŐ ÓRAÁLLÁS BEJELENTÉS
minden hónap 25. napjától a hónap utolsó munkanapjáig

 

HÓÜGYELET

Üzenetrögzítős telefonszám:
+36 30 160 1900
Email:

Facebook